Bredbandstöd 2021 beviljat

StrömstaNET har sökt och blivit beviljade bidrag från Post- och telestyrelsen (PTS) att bygga ut fibernätet på vissa områden på Sydkoster och ett område på Rossö:
  • Sydkoster - Ekenäs
  • Sydkoster - Brevik-Kyrkosund
  • Rossö - Kågesand
Bidraget från PTS gör att vi trots höga projektkostnader och lägre intressegrad än önskat, äntligen kan starta utbyggnaden av fibernätet på dessa platser! Vi hoppas dock fortsatt på fler intresseanmälningar och att fler tar chansen att skaffa en säker, robust och stabil fiberanslutning. Bidraget förändrar inte vår anslutningsavgift, utan är en förutsättning för att projektet i nuvarande form ska bli av.
Se din anslutningsavgift på respektive projekts webbsida: 
www.stromstanet.se/anslut
Utbyggt inom tre år
Ett kriterie för bidraget från PTS är att projektet ska vara färdigt inom tre år. StrömstaNET kommer nu påbörja detaljplanering av berörda områden, tillståndssökande inom naturreservatet samt tecknande av markavtal. Detaljerade tidsplaner kommer publiceras på respektive projekts sida på vår webb under vintern.
Vi på StrömstaNET är glada över att vi kan påbörja arbetet och att fler på landsbygden får tillgång till det öppna fibernätet. Vi delar regeringens vision och mål om att:
“98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.”
Om PTS uppdrag kring bredbandsstöd
PTS har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. En del i uppdraget är att vara ansvarig myndighet för ett stöd för bredbandsutbyggnad. PTS ska vid hanteringen av stödet verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glest befolkade områden. Det ingår i uppdraget att främja att bredbandsstödet får god geografisk spridning över landet.
PTS ska även säkerställa att olika aktörer kan komma ifråga för stöd.
Har du frågor om fiber, anslutning eller intresseanmälan!
Kontakta oss: / 0526-494 10