Så här får man fiber till byn

Det kommunala bolaget AB strömstaNET genomför nu en byggnation av ett stamfibernät. Stamnätets syfte är att ansluta och ge kommunens invånare, näringsliv och offentlig verksamhet möjlighet till hög hastighet och ett attraktivt tjänsteutbud.
För att kunna dra nytta av stamfibernätet behöver invånarna i kommunens olika delar även bygga sina egna fiberföreningar och ansluta dessa till stamfibernätet. Det sker genom att en grupp av fastighetsägare gå samman och bildar en ekonomisk förening. Denna förening bygger ett byanät som länkar samman de ingående fastigheterna med stamfibernätet. Fiberföreningens bredbandsnät ägs av föreningen där de som ansluter sig blir medlemmar och delägare.
Fiberföreningen ansvarar för själva byggnationen av sitt byanät och gräver och lägger själva ner tomrör mellan fastigheterna och till anslutningspunkten i kommunens stamfibernät. Föreningen ansvarar också för att ordna nödvändiga marktillstånd, anlita specialister som blåser in fibern i de tomma rören, svetsar ihop förgreningar och monterar utrustning i medlemmarnas fastigheter. Där byanätet kopplas ihop med kommunens stamnät behövs ett utrymme för den tekniska utrustningen, en kommunikationsnod.
För att kunna ta byanäten i bruk behövs det en kommunikationsoperatör, som erbjuder bredbandsabonnemang till fiberföreningens medlemmar. I strömstaNET nät är det idag Telia som är kommunikationsoperatör. Det är sedan kommunikationsoperatören som ansvarar för drift och övervakning av hela nätet, inklusive utrustning. Utrustningen som finns i de enskilda fastigheterna ansvarar däremot fastighetsägarna själva för.